answersLogoWhite

0


Best Answer

ftxtfcjghvgkvxdztyfhcjgvkbvhcyutxycuvlhbjvcxzcvbnhbgfvdsdxrctfvghbkjhvcxdyzesrdutfyvghbk vjcyjcckud6estrdyfugiftrryzesudtfygliftudryytfugliyfudytrgyukihlgyftdrtcfghbjgvfcdxfcgvbhjgfvcdxcvgbfcdxcfvgbvfrcdercfvgbhnjhbgvfcdxcfvgbhgfcdxcfvgbhgvfcdexcfvghbbgvfcdxcfvghugytfrdftgyhujihubgvycftxrdytcujyvkuicrxectyivubivyctdxcfygvkubhlvugcyfrtdxhtcfjygvkuhjbvugcyrtxeycfjgvyuycftxdrydcfgvubhgvyftrdtfvgybhujnbvcyxtrhcjvguhbvctxydfugkbhvgfxtdf7gyubihjkvgcjfxdurf7t6gyuvcfxhdyresdr5f6tgyukvjfhdrxytgvfcdxsredtgvyuftdreszxdtcfygvutrdxtcfyvbhjukvcgxtredtcfygvhb

User Avatar

Zakayla Bates

Lvl 2
โˆ™ 2021-01-26 22:59:38
This answer is:
๐Ÿ™
5
๐Ÿคจ
23
๐Ÿ˜ฎ
5
User Avatar
Study guides
๐Ÿ““
See all Study Guides
โœ๏ธ
Create a Study Guide
More answers
User Avatar

ColdRamen

Lvl 6
โˆ™ 2020-11-11 15:49:32

For one whole numbers there are 10 tenths

In 2 there is 20 tenths

20 tenths + 4 tenths = 24 tenths

There are 24 tenths in 2.4

An easier way to do this is to subtract the decimal to get the tenths.

Example : 30.2 = 302 tenths

User Avatar

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2012-11-04 07:26:48

Four

User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: How many tenths are there in 2.4?
Write your answer...
Submit
Related questions

What is 24 to the nearest tenths?

24 to the nearest tenths is 24.0


What is 24 tenths as a fraction?

24 tenths is 24 x 0.1 = 2.4


How do you write 24 in tenths and hundredths?

24 in tenths is: 2.4 24 in hundredths is: 0.24


How many tenths are there in two and two over five?

24 of them.


How many hundredths equals 2 tenths and 4 hundredths?

24 of them


What is 24 tenths a decimal?

24 tenths as a decimal = 2.4 24/10 = 24 ÷ 10 = 2.4 in decimal


How do you write 24 tenths?

24/10 = 2.4


What is 3 tenths of 24?

3(10/24) = 82/24 = 3.4167


What is 8 tenths of 30?

24


What is four tenths of 60?

Twenty-four (24) !


Is 2 tenths and 4 hundredths greater than 4 tenths and 2 hundredths?

no it is not because two tenths anf four hundredths is like 24 and four tenths and two hundredths is like 42 so 42 is greater than 24


How many tenths are there in three tenths?

Three tenths.


How do you write 24 tenths as a decimal?

2.4


What is eight tenths multiplied by thirty?

24


How many tenths in 4 and 6 tenths?

46 tenths


What is 24 tenths in expanded form?

Expanded form is 20 + 4 = 24


How many tenths equals 9.2?

92 tenths


How many tenths are in 6.4 tenths?

6.4 of them. 6 and 4 tenths has 64 of them.


How many tenths are in 9 tens?

There are 9 tenths in 9 tenths.


How many tenths is fifth less than seven tenths?

5 tenths. A fifth is two tenths. So 7 tenths - 2 tenths = 5 tenths


3 ones and 5 tenths equal how many tenths?

5.3 tenths


How many tenths and ones are in 18 tenths?

One 1, 8 tenths


How many tenths are there in 9.75?

97.5 tenths


How many tenths in 1.9?

There are 19 tenths


How many tenths in 11.4?

114 tenths.

People also asked

How far is 10,000 steps?

View results