answersLogoWhite

0

When was xi shi birth and death?

Updated: 10/18/2022
User Avatar

Wiki User

11y ago

Best Answer

According to wikipedia, Xi Shi was born is 506 BCE; her death date is uncertain. Indeed the facts of her death are quite vague.

User Avatar

Wiki User

11y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: When was xi shi birth and death?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What are the ratings and certificates for Da xi shi - 2009?

Da xi shi - 2009 is rated/received certificates of: Singapore:PG


What are the ratings and certificates for Xi huan fu shi - 1995?

Xi huan fu shi - 1995 is rated/received certificates of: Hong Kong:III


What has the author Jinshui Lin written?

Jinshui. Lin has written: 'Tai xi ru shi Limadou (Zhong wai guan xi shi zhi shi cong shu)' 'Lin Xiangqian di gu shi'


When was Xi Shi born?

506BC =) Acording to google


What actors and actresses appeared in Doufu Xi Shi - 1930?

The cast of Doufu Xi Shi - 1930 includes: Langen Han Mingzhu Yin Congmei Yuan


What are the ratings and certificates for Hua tian xi shi - 1993?

Hua tian xi shi - 1993 is rated/received certificates of: Hong Kong:II South Korea:15


What has the author Dongfang Li written?

Dongfang Li has written: 'Xi shuo Qing chao (Xi shuo Zhongguo li shi cong shu)' 'Xi yang tong shi xu lun' -- subject(s): History, Outlines, syllabi 'Confucius' -- subject(s): Biography, Philosophers 'Xi shuo kang zhan (Ben tu yu shi jie)' 'Xi shuo Yuan chao (Xi shuo Zhongguo li shi cong shu)' 'Falanxi di xiao cheng ji qi ta'


What did Xi Ling Shi discover?

Xilingshi invented silk.


What actors and actresses appeared in Xi shi yan - 2002?

The cast of Xi shi yan - 2002 includes: Yiqun Huang Juyong Liu Yili Ma Qianqian Yang


What is the birth name of Dongshan Shi?

Dongshan Shi's birth name is Kuangshao Shi.


What did xi ling shi invented?

Hsi Ling Shi invented silk that was about somewhere around 2700 B.C.


What actors and actresses appeared in Xi huan fu shi - 1995?

The cast of Xi huan fu shi - 1995 includes: Money Lo as Yin Li Ben Ng as Chien Wan Li